منتفی شدن بازگشت خرید جدید رئال به تیم سابقش

دنی سبایوس، خرید جدید رئال نمی تواند در انتقالات ژانویه به تیم سابقش یعنی رئال بتیس بازگردد.

ادامه مطلب

view:51 منبع: ورزش ۳ - 10 ماه پیش