منتفی شدن بازگشت خرید جدید رئال به تیم سابقش

دنی سبایوس، خرید جدید رئال نمی تواند در انتقالات ژانویه به تیم سابقش یعنی رئال بتیس بازگردد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ورزش ۳ - 1 ماه پیش