منابع یارانه نقدی به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: منابع یارانه نقدی در تبصره 14 به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حجم فروش اوراق نیز به پیشنهاد دولت بازگشت.

ادامه مطلب

view:40 منبع: بانکی - 7 ماه پیش