مشارکت 50 درصدی قیروکارزینی ‌ها در سرشماری الکترونیکی 95

شهرستان قیر و کارزین در سرشماری الکترونیکی 95 50 درصد مشارکت کردند.

ادامه مطلب

view:78 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش