مشارکت کمرنگ جوینی ها در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن رتبه بیست و دومی جوین در سرشماری ملی

فرمادار جوین با اشاره به مشارکت کمرنگ جوینی ها در سرشماری اینترنتی گفت: متاسفانه این شهرستان درسرشماری اینترنتی در بین شهرستان های خراسان رضوی در رتبه بیست و دوم قرار دارد.

ادامه مطلب

view:92 منبع: دانا - 1 سال پیش