مسئولیت مستقیم کابینه بر عهده رئیس جمهور است جریان‌سازی‌های اخیر برای ایجاد تردید و شک در جامعه صورت می‌گیرد

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: مسئولیت مستقیم کابینه بر عهده رئیس جمهور است و وقتی کابینه از سوی مجلس رأی حد نصاب را بگیرد به عنوان وزیر معرفی می‌شوند و خود آنها نیز مسئول هستند.

ادامه مطلب

view:95 منبع: فارس - 1 سال پیش