مردم و مسئولان تربت جام برای نجات پارک جنگلی شهیدعظیمی بسیج شدند

عضوشورای اسلامی شهر تربت جام گفت:پارک جنگلی ۴۵هکتاری شهید عظیمی درسه سال گذشته با انبوه درختان سرسبز ،شاداب بودمتاسفانه به دلیل واگذاری به بخش خصوصی و عدم توجه پیمانکار درحال حاضر ۶۰درصد درختان پارک خشک شده است .

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 هفته پیش