مردم به آن حسن روحانی رای ندادند که...!

شاید به عنوان کسی که به حسن روحانی رای داده است، از اینکه مجلس به بودجه دولت او رای نداده است باید ناراحت می‌شدم. البته من یک گیاه‌شناسم، از اقتصاد و مدیریت سر در نمی‌آورم. این را تذکر دادم که این نوشته را تقدیس نکنید، بخوانید و خود قضاوت کنید، اینکه درست نباشد شاید احتمال درست بودنش بیشتر است. بعد از رای منفی شگفت‌انگیز به حبیب الله بیطرف – نماد مدیر سد‌سازی و انتقال آب – باید این دومین اقدام مجلس در رای منفی به بودجه محمد باقر نوبخت و همکارانش را به فال نیک گرفت. مردمی که به حسن روحانی رای دادند، به آن حسن روحانی دای ندادند که برای توجیه انتقال آب کارون به کرمان نامه محرمانه بنویسد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: بهار نیوز - 9 ماه پیش