مرتضی جوادی آملی: هاشمی دنبال حکومت دینی بود نه دین حکومتی

آیت‌الله هاشمی به رغم آنکه به همه قدرت‌های دنیایی رسید اما دنیا در چشم او کوچک بود و ساده می‌زیست. او از مردم و برای مردم بود و چه زمانی که در زندان بود و چه زمانی که در قدرت بود، همواره منش یکسانی داشت. او ملت را بزرگ می دید.

ادامه مطلب

view:37 منبع: عصر ایران - 10 ماه پیش