مراکز پژوهشی ۳ قوه را در کنار هم قرار دادیم

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:برای شورای هماهنگی اقتصادی قوا کمیسیون مقدماتی تشکیل می شود و مراکز پژوهشی سه قوه را در کنار هم قرار داده ایم.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش