مدیران مکلفند در اسرع وقت به کار مردم رسیدگی کنند

استاندار اردبیل گفت: در مورد اشتغال اگر کاری که امروز باید انجام می دادیم به فردا بگذاریم، نابخشودنی است.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش