مدارس فردای یلدا تعطیل است؟

قم فردا: مدارس سراسر کشور صبح فردا چهارشنبه اول دی ماه مطابق روال روزهای گذشته دایر خواهند بود.

ادامه مطلب

view:100 منبع: قم فردا - 10 ماه پیش