مدارس دولتی حال رقابت ندارند طبقاتی شدن آموزش‌ و پرورش

شکاف طبقاتی این روزها در بحث آموزش نیز سایه انداخته است. مدارس دولتی دیگر توان رقابت با رقبای قدرتمند خود در بخش غیردولتی را ندارند و به لحاظ کیفی اُفت کرده‌اند در چنین شرایطی حمایت‌های لازم نیز از این مدارس دریغ می‌شود.

ادامه مطلب

view:106 منبع: تسنیم - 1 سال پیش