ما به برجام وابسته نیستیم تعیین شروط برای برجام به معنای برهم زدن آن است

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت:باید اقداماتی انجام دهیم تا آمریکا بداند ما به برجام وابسته نیستیم بلکه به توان مردم خودمان وابسته هستیم.

ادامه مطلب

view:49 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش