ماشین محوری چگونه بر تهران غلبه کرد؟! هزینه خودروی شخصی روزانه 100 هزار تومان شود

هزینه استفاده از خودرو در کشورهای دیگر در حد بالایی است که ...

ادامه مطلب

view:62 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش