ماجرای عالِمی که طمع کرد و شرمنده شد

ماجرای عالم شاعری که به طمع گرفتن صله شعر سرود اما سرنوشت دیگری در انتظارش بود.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش