لطفا زاییده ذهن‌تان را افشا نکنید

یعنی هستند کسانی که آنچه را ذهن‌شان می‌زاید به عنوان مدرک تاریخی به خورد ملت می‌دهند.

ادامه مطلب

view:21 منبع: آفتاب - 3 ماه پیش