لطفا زاییده ذهن‌تان را افشا نکنید

یعنی هستند کسانی که آنچه را ذهن‌شان می‌زاید به عنوان مدرک تاریخی به خورد ملت می‌دهند.

ادامه مطلب

view:4 منبع: آفتاب - 1 هفته پیش