قيمت مارادونا و كرویف در بازار امروز فوتبال چقدر است؟

قم فردا: فکر می‌کنید اگر مارادونا و کرویف در فوتبال امروز حضور داشتند ارزش آنها چقدر بود؟

ادامه مطلب

view:46 منبع: قم فردا - 8 ماه پیش