قرارگاه، خاتم نشان داده هر کاری در کشور شدنی‌است طرح آبرسانی به خرمشهر الگویی برای دولتمردان

یک کارشناس سیاسی گفت: وجود قرارگاه خاتم و خدمات بزرگی که در صحنه‌های مختلف انجام داده، یک الگوی عملی برای مدیران ما است، و این قرارگاه، بدون اغراق نشان داده که هر کاری در کشور شدنی‌است.

ادامه مطلب

view:12 منبع: فارس - 4 ماه پیش