قاتلان وحید مرادی در زندان هم قسم شده اند اعتراف نکنند! عکس

بعد از چند روز از کشته شدن شرور معروف تهرانی در زندان تاکنون قاتلان وحید مرادی اعتراف نکرده اند. آن ها هیچکدام ضربه نهایی به قلب او را گردن نمی گیرند و هر کدام هم قسم شده اند و فقط یک چیز را بر زبان می آورند و آن این است که هر سه نفر آن ها چاقو داشته اند. آن ها دلایل خود را از درگیری با عقاب ایران گنده لات بودن او عنوان کرده اند و بعد از درگیری در حیاط زندان و ادامه داشتن آن اقدام به قتل وحید امیری با قمه های دست ساز خود کرده اند. قاتلان وحید مرادی حل معمای قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر ابتدا آسان به نظر می رسید اما حالا ۳ متهم اصلی همقسم شده اند قتل را به گردن نگیرند. عجیب اینکه آنها علیه همدیگر هم اعترافی ندارند همه می گویند چاقو داشتند اما ضربه ای به قلب وحید مرادی نزده اند. روز قتل ۵ ضربه چاقو به وحید مرادی که به اتهام قتل و شرارت در زندان بود اصابت کرد که تنها یک ضربه به قلبش کشنده بود همه چاقوهای طرفین درگیری دست ساز بوده اند و حتی یکی از آنها قمه ای ساخته شده از پایه تخت بود. روی همه چاقوها آثار خون وحید مرادی وجود دارد اما اینکه کدام خون از قلب وحید مرادی به روی ...

ادامه مطلب

view:13 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش