فیلم سخنرانی انگیزشی مارتین لوتر کینگ برای دانش آموزان در سال ۱۹۶۷

سخنرانی مارتین لوتر کینگ برای دانش آموزان یک دبیرستان در سال ۱۹۶۷: اگر نمیتوانی پرواز کنی، بدو. اگر نمیتوانی بدوی، راه برو. اگر نمیتوانی قدم بزنی، بخز. ولی با همه وجود به حرکت ادامه بده.

ادامه مطلب

view:7 منبع: انتخاب - 1 ماه پیش