فیلم واکنش ها در فضای مجازی به جنجال «ژن خوب» پسر عارف!

نزدیک به یک هفته از انتشار مصاحبه فرزند محمدرضا عارف می گذرد اما هنوز هشتگ ژن خوب بازار داغی در فضای مجازی دارد. تغییر در نگاه یا بازتعریف ارزش ها، این ها سوالاتی است که بغد از انتشار مصاحبه فرزند محمدرضا عارف در فضای مجازی مطرح می شود، صحبت هایی که هنوز ستونش در نمودارهای فضای مجازی از بقیه بالاتر است.

ادامه مطلب

view:80 منبع: انتخاب - 1 سال پیش