فیلم رسیدن TBMخط ٦ مترو به میدان امام حسین (ع)

در این فیلم رسیدن TBMخط ٦ مترو به میدان امام حسین (ع) را مشاهده می کنید .این روشی است که بصورت مکانیزه دل زمین را می شکافد و تونل می سازد.

ادامه مطلب

view:90 منبع: ایلنا - 9 ماه پیش