فیلم: دریم کچر بسازید، خواب های خوب ببینید!

دریم کچر متعلق به فرهنگ سرخپوستان است. آنها معتقدند که با آویزان کردن آن بالای جایی که می خوابید می توانید خواب های خوب ببینید.

ادامه مطلب

view:88 منبع: برترین ها - 2 سال پیش