فیلم: اصول‌گرایان تعریفی از خود ندارند!

مجید فضائلی، در خصوص نقد جریان اصول گرا با سایت فردا به گفتگو نشست.

ادامه مطلب

view:38 منبع: فردا - 8 ماه پیش