فعالیت بسیجیان جهادگر در روستاها موجب امید بین مردم می شود

مسئول گروه جهادی شهید بهمیار زاهدی بوشهر گفت:مسئولین دولتی نیز باید از حضور نیروهای بسیجی در روستاها و برگزاری فعالیت های فرهنگی و عمرانی توجه ویژه ای داشته باشند تا امیدهای از دست رفت مردم از دولت دوباره بازگردانی شود.

ادامه مطلب

view:164 منبع: دانا - 1 سال پیش