فضای داخلی اتومبیل بعد از تصادف عکس

شهردارآنلاین: هنرمند دانمارکی، نیکولای هووالت، عمدتا روی هنر مستند و مفهومی تمرکز دارد. مرگ یکی از جنبه های آثار اوست. نیکولای مرگ و میر را به عنوان بخشی از بررسی های جاری زندگی و شکنندگی آن می بیند. او در مطالعات «تصادف اتومبیل» خود اتومبیل ها را بعد از تصادفات شدید که بالقوه کشنده هستند مستند می کند.

ادامه مطلب

view:160 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش