فساد در شهرداری تهران

براساس ارزیابی های بین المللی، در بین سازمان های مختلف شهرداری تهران بیشترین فساد را داشته است.

ادامه مطلب

view:29 منبع: 55 آنلاین - 3 ماه پیش