فساد در شهرداری تهران

براساس ارزیابی های بین المللی، در بین سازمان های مختلف شهرداری تهران بیشترین فساد را داشته است.

ادامه مطلب

view:38 منبع: 55 آنلاین - 5 ماه پیش