فساد در شهرداری تهران

براساس ارزیابی های بین المللی، در بین سازمان های مختلف شهرداری تهران بیشترین فساد را داشته است.

ادامه مطلب

view:48 منبع: 55 آنلاین - 7 ماه پیش