فریم به فریم از یک «جنایت خیابانی»

«نازی خیلی دوست داشتم ولی خودت کردی» این جمله ای است که پدرام ٢٧ ساله بر بالین جسد همسرش می گوید. همسری که قرار بود پیش از مرگ در دادگاه طلاق از پدرام جدا شود ولی بر اثر یک اتفاق با ضربات شوهرش کشته شد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: تی نیوز - 3 ماه پیش