فریب نقد بودن زندگی دنیا را نخورید

عضو مجلس خبرگان گفت: دنیا و لذت‌های آن قطعی هستند، اما آخرت و پاداش‌های آن مشکوک؛ و معلوم است که امر قطعی و یقینی را برای به دست آوردن وعده مشکوک و محتمل نباید فدا کرد.

ادامه مطلب

view:171 منبع: تعامل - 1 سال پیش