فاتحه اصولگرایی را بخوانید

کمی که در این جریان سیاسی سابقا ریشه دار دقیق می‌شویم شخصیت‌های باسابقه‌ای را هم می‌بینیم که در برابر تازه به دوران رسیده‌ها و جنگ قدرتی که در بینشان درگرفته است نظاره گران ساکتند و‌ترجیحشان این است که با جریانات معتدل کشور همراه شده و خود را از چارچوب مدعیان این روزهای اصولگرایی رهایی دهند.واقعیت آن است که اصولگرایان در شرایط امروز دو راه بیشتر ندارند یا ناظران ساکت را که در گذشته نقش رهبری این جریان سیاسی را بر عهده داشتند به جایگاه قبلی شان بازگردانند و یا فاتحه اصولگرایی که در آن از تتلو تا برخی اعضای خبرگان را شامل می‌شود را بخوانند.

ادامه مطلب

view:63 منبع: بهار نیوز - 1 سال پیش