غرق شدن سلفی بگیران در آب

غرق شدن 3 دانش آموز به خاطر عکس سلفی در ساحل غربی هند، شاهدان می گویند قایق زمانی واژگون شد.

ادامه مطلب

view:72 منبع: تی نیوز - 5 ماه پیش