عصر صادقین(ع)؛ عصر طلایی حدیث شیعه

گسترش مکتب جعفری و شکل گیری شاگردان برجسته امام، نه تنها شیعیان را از آسیب بحرانهای دیگر مصون داشت، بلکه آموزه های امام صادق(ع) بنیان عقاید کلامی و فقهی شیعه را نیز پایه ریزی کرد.

ادامه مطلب

view:171 منبع: پارس - 1 سال پیش