عده ای به آلاف و اولوف خود می رسند اما در دفاع از نظام لال هستند آقایان ایران را زیر بار تعهدات جدید نبرند چرا سفر مقامات انگلیسی معلوم الحال به کشور رسانه ای نمی شود؟

امام جمعه کرج گفت: وزیر خارجه کشور باید با قدرت اعلام کند اگر تحریم ها برگردد ایران حتی یک لحظه برای خروج از برجام تردید نخواهد کرد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: تیتر 1 - 9 ماه پیش