طاهری: 10 الی 12 هزار نفر به عنوان هوادار اضافه کردیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:قبل از اینکه نگاه درآمدی به ورزش داشته باشیم باید به این نگاه کنیم که چطور می توانیم از طریق هزینه نکردن درآمد کسب کنیم. 

ادامه مطلب

view:150 منبع: کاپ - 1 سال پیش