ضرورت نظارت درون سازمانی اتحادیه ها سیستم بازرسی در بازار باید مکانیزه شود

دبیرکل اتاق اصناف گفت:سیستم بازرسی ها برای نظارت بر بازار باید مکانیزه باشد و صرفا نباید به بازرسی میدانی اتکا کرد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش