صندلی دوستی خوب نیست!

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکیید بر اشتغال جوانان بیان کرد: هر کسی که در این دوره نسبت به حل مشکل بیکاری کوتاهی کند نمی‌توان او را یار پایداری نظام دانست و در ادامه گفت: صندلی دوستی خوب نیست و آنچه که مهم است پذیرفتن مسئولیت‌هاست.

ادامه مطلب

view:32 منبع: پارس - 5 ماه پیش