صالح،شمس و رعدی در سمینار فوتسال

کمیته آموزش از برگزاری سمینار یک روز مدرسان فوتسال در تهران خبر داد.

ادامه مطلب

view:176 منبع: کاپ - 1 سال پیش