شهروندان مانع مهم نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران هستند

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تصویر منفی از بافت‌های فرسوده در اذهان شهروندان را یکی از موانع اصلی در موفقیت طرح‌های نوسازی و بهسازی پیشنهاد شده برای این بافت‌ها ذکر کرد.

ادامه مطلب

view:104 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش