شهردار مشهد ‌شب گذشته ‌‌تا صبح امروز در مشهد حضور داشت مرتضوی با اطمینان از عدم خطر با مرخصی شهر را ترک کرد

‌مدیر روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری مشهد گفت: ‌شهردار مشهد در زمان بحران شب گذشته ‌تا صبح امروز در شهر مشهد حضور داشت.

ادامه مطلب

view:151 منبع: تسنیم - 1 سال پیش