شناسایی مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تحقیق و تفحص هیئت متبوع خود خبر داد.

ادامه مطلب

view:54 منبع: جام نیوز - 9 ماه پیش