شناسایی مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تحقیق و تفحص هیئت متبوع خود خبر داد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: جام نیوز - 1 ماه پیش