شلیک به قلب پدر برای معافیت از سربازی!

فرمانده انتظامی الیگودرز لرستان گفت: پسر جوانی در الیگودرز لرستان که برای رهایی از خدمت سربازی با اسلحه به پدرش شلیک کرده بود تا بتواند معافیت کفالت بگیرد، شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب

view:140 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش