سیگار دیگه چرا گرون شد؟!

ستون طنز شهرونگ گران شدن دوبرابری سیگار وارداتی را سوژه کرده است.

ادامه مطلب

view:20 منبع: ویستا - 3 ماه پیش