سینمای ما ملی نیست امیدوارم مشکل رستاخیز در دولت یازدهم حل شود

درویش معتقد است که ماجرای بعد از پائین کشیده شدن فیلم رستاخیز ماجرای فرامتنی است و بسیاری از مسائل آن ربطی به اصل ماجرا ندارد.

ادامه مطلب

view:208 منبع: ایلنا - 2 سال پیش