سینا جان ... بابا ... به گوشی

تهران - ایرنا - دو هفته ای می شد که در محوطه تئاتر شهر صدای شهیدی از یک منطقه ای جنگی به گوش می رسید که از آن سوی بی سیم به فرزندش می گفت: سینا جان ... بابا ... به گوشی.

ادامه مطلب

view:60 منبع: ایرنا - 1 سال پیش