سكونت 19 میلیون نفر در محلات بافت فرسوده سطح کشور

معاون دبیرخانه ستاد باز آفرینی شهری ايران گفت: تعداد 19 میلیون نفر در محلات بافت فرسوده شناسایی شده سطح کشور سكونت داشته و زندگی می‌کنند.

ادامه مطلب

view:105 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش