سقوط کارگر افغان در چاه تصاویر

کارگر افغانستانی با سقوط در چاه جان خود را از دست داد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش