سقوط تریلی به دره در سر پیچ فیلم

سرعت زیاد و لغزنده بودن جاده باعث سر خوردن تریلی و سقوط آن به دره شد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش