سفر وزیر اقتصاد ترکیه به جمهوری آذربایجان

نیهات زیبکجی وزیر اقتصاد ترکیه امروز به جمهوری آذربایجان سفر میکند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: آران نیوز - 3 ماه پیش