سفری به فرآیندهای درونی ستارگان

این ایده که خورشید یک ستاره است، ایدۀ جدیدی نیست. این ایده به زمانی باز می گردد که یونانی ها به دنبال درک و توضیح طبیعت بودند.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش