سرقت ژنتیکی از ایرانیان فیلم

موسساتی بدون نام، که از شما ميخواهند در نمونه گيری ‍ژنتيک شرکت کنيد موضوعي که به راحتی مشخصات يک ملت را روی ميز آزمايشگاه قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 سال پیش